Vedtægter for Støtteforeningen for projekt Ren Strand Fanø støtteforening:

 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for projekt Ren Strand Fanø.
 1. Foreningens formål er at støtte og indsamle midler til løbende renholdelse af strande og højsande på Fanø igennem projekt Ren Strand Fanø.
 1. Der kan udbetales støttemidler til drift og nyanskaffelser i forbindelse med projekt Ren Strand Fanø.
 1. Foreningen har hjemme i Fanø Kommune.
 1. Alle, der ønsker at bidrage til foreningens formål, kan være medlem. Medlemskab er først gyldigt, når der er betalt kontingent.
 1. Medlemmer, der modarbejder foreningens formål eller med fortsæt bringer foreningen i miskredit, kan ekskluderes. Både bestyrelse og generalforsamling har myndighed til at foretage eksklusion, således at bestyrelsen ved simpelt flertal kan foretage eksklusioner, som den vurderer at være absolut nødvendige. Det medlem, der bliver ekskluderet, har ret til at få sin eksklusion drøftet på næste generalforsamling, hvor alle foreningens medlemmer således har mulighed for at forholde sig til bestyrelsens beslutning. Hvis generalforsamlingen v. kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer viser sig at være uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.
 1. Foreningens medlemmer er forpligtede til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Betaler et medlem ikke sit kontingent, annulleres medlemskabet efter 2 måneders kontingentrestance.
 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang om året i juli eller august måned. Foreningens medlemmer indkaldes til generalforsamling med mindst 21 dages varsel. Generalforsamlinger annonceres direkte på mail til medlemmerne, samt i lokale medier. Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Afstemninger foregår ved håndsoprækning; dog skal afstemninger foregå skriftligt, såfremt bare 1 medlem ønsker det. Alle beslutninger, ud over de i paragraf 11 og 12 nævnte forhold, træffes ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden er som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmetællere. 4. Formandens beretning til generalforsamlingens godkendelse. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt budget for det kommende år, til generalforsamlingen godkendelse. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Fastsættelse af kontingent. 10. Drøftelse af indkomne forslag. 11. Eventuelt. Bestyrelsen og / eller 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes og varsles på samme måde som til ordinær generalforsamling.
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. Formanden vælges endvidere også direkte af generalforsamlingen. Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Udover formandsposten konstituerer bestyrelsen sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Formand og kasserer skal være myndige. Formandsposten er på valg hvert år. Herudover er 2 bestyrelsesposter genstand for valg i lige år, mens 2 bestyrelsesposter er genstand for valg i ulige år. Der vælges på hver ordinær generalforsamling en 1.- og en 2.-suppleant til bestyrelsen. Disse har ret til fremmøde, men ikke stemmeret, på bestyrelsesmøderne. Revisor vælges på ordinær generalforsamling for 2 år, revisorsuppleant for 1 år.
 1. Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet forelægges og godkendes af generalforsamlingen. Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer i fællesskab.
 1. Foreningens vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, såfremt 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for det. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage inden generalforsamlingen.
 1. Foreningen kan opløses, såfremt 3/4 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger (også ekstraordinære) stemmer for det. Hvis foreningen opløses doneres en eventuel formue til en eller flere foreninger med lignende formål i Fanø Kommune.